การใช้ few, a few, little, และ a little พร้อมตัวอย่างประโยค

Home » การใช้ few, a few, little, และ a little พร้อมตัวอย่างประโยค

การใช้ few, a few, little, และ a little

ในภาษาอังกฤษ การใช้ few, a few, little, และ a little นับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพราะเป็นคำที่ใช้บ่งบอกปริมาณหรือจำนวนของสิ่งต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ ในประโยค ซึ่งการใช้คำเหล่านี้จะมีผลต่อความหมายและความเข้าใจของประโยคที่สื่อสาร ดังนั้นในบทเรียนนี้ อาจารย์โอเว่น (อนาวิน) จะอธิบายกี่ยวกับการใช้ few, a few, little, และ a little พร้อมตัวอย่างประโยคง่ายๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและใช้คำเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การใช้ Few

ใช้ few เมื่อต้องการพูดว่ามีจำนวนน้อย (และสื่อความหมายเชิงลบ คล้ายว่ามีน้อยเกินไป) เช่น

Few students can answer this question.
(นักเรียนจำนวนน้อยที่สามารถตอบคำถามนี้ได้)

There are few people in the park.
(มีคนน้อยในสวนสาธารณะ)

การใช้ A few

ใช้ a few เมื่อต้องการบอกว่ามีจำนวนน้อย แต่พอมีอยู่บ้าง เช่น

I have a few friends in this city.
(ฉันมีเพื่อนอยู่นิดหน่อยในเมืองนี้)

She bought a few books at the bookstore.
(หล่อนซื้อหนังสือสองสามเล่มที่ร้านหนังสือ)

I can only stay for a few minutes.
(ฉันสามารถอยู่ได้ไม่กี่นาที)

การใช้ Little

ใช้ little เมื่อต้องการแสดงจำนวนน้อย (ความหมายเชิงลบ สื่อถึงการมีน้อยเกินไป) ตามด้วยคำนามนับไม่ได้

He has little experience in this field.
(เขามีประสบการณ์น้อยมากในสาขานี้)

There is little water in the well.
(ในบ่อมีน้ำน้อยมาก)

การใช้ a little

ใช้ a little เมื่อต้องการแสดงจำนวนน้อยแต่มีอยู่บ้าง ตามด้วยคำนามนับไม่ได้

She needs a little more time to finish the project.
(เธอต้องการเวลาอีกนิดหน่อยในการจบโครงการ)

Adding a little salt can enhance the flavor.
(การเพิ่มเกลือเล็กน้อยสามารถเพิ่มรสชาติได้)

แชร์เลย