ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Grammar พื้นฐาน โดย อาจารย์โอเว่น อนาวิน

การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากไวยากรณ์ (Grammar) เป็นพื้นฐานของการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ดังนั้นในบทความนี้อาจารย์โอเว่น (อ.อนาวิน) จะอธิบายเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่ผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษควรรู้ เพื่อช่วยให้เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น หากผู้เรียนต้องการอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับไวยากรณ์หัวข้อต่างๆ สามารถกดอ่านที่หัวข้อนั้นๆ ได้เลยครับ

Nouns (คำนาม)

Nouns คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อสิ่งของหรือคน โดยมีหลายประเภท เช่น proper nouns (คํานามชี้เฉพาะ หรือ วิสามานยนาม), common nouns (คำนามทั่วไป), concrete nouns (วัตถุนาม หรือ คำนามที่เป็นรูปธรรม), abstract nouns (อาการนาม หรือ นามที่มีลักษณะเป็นนามธรรม), collective nouns (สมุหนาม หรือ นามที่ใช้เรียกกลุ่มของสิ่งของหรือคน)

Pronouns (คำสรรพนาม)

Pronouns คือคำที่ใช้แทนชื่อหรือคำนาม เช่น I, you, we, they, he, she, it

Verbs (คำกริยา)

Verbs คือคำที่ใช้แสดงการกระทำ โดยมีหลายประเภท เช่น action verbs (กริยาแสดงการกระทำ), linking verbs (กริยาที่เชื่อมคำนามกับประโยค), helping verbs (กริยาช่วย), modal verbs (กริยาช่วยที่ไม่สามารถเป็นกริยาหลักได้)

Adjectives (คำคุณศัพท์)

Adjectives คือคำที่ใช้บอกลักษณะของสิ่งของหรือคน เช่น สี, ขนาด, ลักษณะ, ความเป็นเอกลักษณ์ เป็นต้น

Adverbs (คำกริยาวิเศษณ์)

Adverbs คือคำที่ใช้เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับกริยา คำวิเศษณ์มักจะบอกถึงวิธีการกระทำ, ความถี่, เวลา, ระยะทาง, ปริมาณ, และอื่นๆ เช่น quickly (อย่างรวดเร็ว), often (บ่อยๆ), now (ตอนนี้), far (ไกล), much (มาก), ฯลฯ

Prepositions (คำบุพบท)

Prepositions คือคำที่ใช้บอกตำแหน่งหรือทิศทางของสิ่งของหรือคน และบอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของหรือคน เช่น in (ใน), on (บน), at (ที่), from (จาก), to (ไปยัง), with (กับ)

Conjunctions (คำสันธาน)

Conjunctions คือคำที่ใช้เชื่อมคำหรือประโยค เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น and (และ), but (แต่), or (หรือ), so (ดังนั้น), because (เพราะ), ฯลฯ

Articles (คำนำหน้านาม)

Articles คือคำที่ใช้ก่อนนาม เพื่อเป็นตัวบอกประเภทของนาม มี 2 ประเภทคือ a, an (คำนำหน้านามไม่กำหนดชนิด) และ the (คำนำหน้านามที่กำหนดชนิด)

Tenses (กาล หรือ ช่วงเวลาของกริยา)

Tenses คือรูปแบบการกำหนดเวลาของกริยา เพื่อบอกเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นในอดีต, ปัจจุบัน, หรืออนาคต เช่น Present Simple (กริยาแสดงปัจจุบัน), Past Simple (กริยาแสดงอดีต), Future Simple (กริยาแสดงอนาคต)

Sentence structure (โครงสร้างประโยค)

Sentence structure คือวิธีการสร้างประโยค ซึ่งประกอบไปด้วย subject (ประธานของประโยค) และ verb (คำกริยา) ซึ่งสร้างประโยคหลักๆ ได้แก่ประโยคคำถาม, ประโยคปฏิเสธ, และประโยคบอกเล่า โดยประโยคจะมีโครงสร้างพื้นฐานคือ Subject + Verb + Object (ประธาน + กริยา + กรรม) และสามารถเพิ่มคำอื่นๆ เข้าไปเพื่อเพิ่มเติมความหมายหรือขยายใจความประโยค

Active voice และ Passive voice

การสร้างประโยคโดยเน้นผู้กระทำ หรือผู้ถูกกระทำ

แชร์เลย