Article (คำนำหน้านาม) คืออะไร ใช้ต่างกันอย่างไร

Home » Article (คำนำหน้านาม) คืออะไร ใช้ต่างกันอย่างไร

Article (คำนำหน้านาม)

Articles ในภาษาอังกฤษคือคำนำหน้าคำนาม โดย article ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้จัก ได้แก่ “a”, “an”, และ “the”

“a” และ “an”

“a” และ “an” เป็น article ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์ในประโยค ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นคน สถานที่ หรือสิ่งของที่ชี้เฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปแล้ว “a” ใช้กับคำนามที่เป็นนามนับได้ (countable noun) ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ (consonant sound) และ “an” ใช้กับคำนามที่เป็นนามนับได้ที่ขึ้นต้นด้วยสระเสียง (vowel sound)

ตัวอย่าง:

“I saw a cat in the park.”
(a cat = คำนามเอกพจน์ที่ไม่ระบุชี้เฉพาะเจาะจง)
ฉันเห็นแมวตัวหนึ่งในสวนสาธารณะ

“She is an artist.”
(an artist = คำนามเอกพจน์ที่ไม่ระบุชี้เฉพาะเจาะจง)
หล่อนเป็นศิลปินคนหนึ่ง

“the”

“the” เป็น article ที่ใช้ระบุว่าคำนามที่ตามมานั้นเป็นคน สถานที่ หรือสิ่งของที่ชี้เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่าง:

The cat that I saw in the park was black.”
(the cat = คำนามที่ระบุชี้เฉพาะเจาะจง)
แมวตัวนั้นที่ฉันเห็นในสวนสาธารณะ เป็นสีดำ

แชร์เลย