คำสรรพนาม (Pronoun) ภาษาอังกฤษ คืออะไร ใช้อย่างไร

Home » คำสรรพนาม (Pronoun) ภาษาอังกฤษ คืออะไร ใช้อย่างไร

คำสรรพนาม (pronoun)

เป็นคำที่ใช้แทนนามหรือคำนาม (noun) ในประโยค เพื่อให้ประโยคไม่ซ้ำซ้อนหรือยาวเกินไป ซึ่งในภาษาอังกฤษ คำสรรพนามจะมีหลายชนิด แต่บทเรียนนี้อาจารย์โอเว่น (อนาวิน) จะพูดถึงคำสรรพนามที่ผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษควรรู้จัก 3 ประเภทหลัก ดังนี้

Personal pronouns (สรรพนามแทนบุคคล)

Personal pronouns เป็นคำที่ใช้แทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

Subject pronouns เช่น I, you, he, she, it, we, they ที่ใช้แทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นประธาน (subject) ของประโยค เช่น

He is a doctor.
They are my friends.

Object pronouns เช่น me, you, him, her, it, us, them ที่ใช้แทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นกรรม (object) ของประโยค เช่น

I love her.
He saw them at the park.

Possessive pronouns (คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ)

Possessive pronouns เป็นคำที่ใช้แทนสิ่งของหรือคนที่เป็นเจ้าของ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

Possessive adjectives เช่น my, your, his, her, its, our, their ที่ใช้ก่อนนาม เพื่อแสดงเจ้าของของนาม เช่น

This is my book.
Their house is big.

Possessive pronouns เช่น mine, yours, his, hers, its, ours, theirs ที่ใช้แทนสิ่งของหรือคนที่เป็นเจ้าของโดยตรง เช่นเดียวกับ possessive adjectives แต่ใช้แทนที่คนฟังหรือผู้อ่านได้เลย โดยไม่ต้องมีนามเสมอ เช่น

This book is mine.
That car is hers.

Reflexive pronouns (คำสรรพนามบอกการกระทำด้วยตนเอง)

Reflexive pronouns เป็นคำที่ใช้แสดงการกระทำด้วยตนเองของประธาน ในภาษาอังกฤษมี singular reflexive pronouns (เอกพจน์) 5 คำ คือ myself, yourself, himself, herself, itself และ plural reflexive pronouns (พหูพจน์) 3 คำ คือ ourselves, yourselves, themselves ตัวอย่างการใช้ Reflexive pronouns ในประโยคภาษาอังกฤษ เช่น

I hurt myself while playing basketball. (ฉันทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บขณะเล่นบาสเกตบอล)

She told herself that she could do it. (เธอบอกตัวเองว่าเธอทำได้)

He bought himself a new car. (เขาซื้อรถใหม่ให้ตัวเอง)

They prepared themselves for the exam. (พวกเขาเตรียมตัวเองสำหรับการสอบ)

You should be proud of yourself for completing the project. (คุณควรภูมิใจในตัวเองที่ทำโครงการนั้นเสร็จ)

We reminded ourselves to bring our passports. (เราเตือนตัวเองว่าต้องพกหนังสือเดินทางไปด้วย)

He blamed himself for the accident. (เขาโทษตัวเองเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น)

ทั้งนี้ ในการใช้คำสรรพนามให้ถูกต้อง ผู้เรียนต้องตระหนักถึงประเภทของคำสรรพนาม และต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการแทนด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

แชร์เลย