การใช้ in on at กับ สถานที่ (Preposition of Place)

Home » การใช้ in on at กับ สถานที่ (Preposition of Place)

การใช้ in on at กับ สถานที่ (Preposition of Place)

In, on, at เป็นคำบุพบท (prepositions) ที่ใช้ในการบอกสถานที่หรือวันเวลาในประโยคภาษาอังกฤษ ในบทเรียนนี้จะพูดถึงการใช้ in, on, at เพื่อพูดถึงสถานที่ (Preposition of Place) โดยมีลักษณะการใช้งานดังตัวอย่างต่อไปนี้

การใช้ In

In ใช้เมื่อต้องการบอกถึงสถานที่ที่อยู่ภายในสิ่งกีดขวาง (เช่น รั้ว) หรือพื้นที่ใหญ่ เช่น

I am in the bedroom.
ฉันอยู่ในห้องนอน

The cat is in the box.
แมวอยู่ในกล่อง

I was born in Thailand.
ฉันเกิดที่ประเทศไทย

การใช้ On

On ใช้เมื่อต้องการบอกถึงสถานที่ที่อยู่บนพื้นผิว เช่น

The book is on the table.
หนังสืออยู่บนโต๊ะ

I left my keys on the desk.
ฉันทิ้งกุญแจไว้บนโต๊ะทำงาน

There is a bird on the roof.
มีนกอยู่บนหลังคา

She is standing on the bridge.
เธอยืนอยู่บนสะพาน

The cat is sleeping on the bed.
แมวนอนอยู่บนเตียง

การใช้ At

At ใช้เมื่อต้องการบอกถึงสถานที่ที่เป็นจุดเฉพาะเจาะจง เช่น

We are meeting at the cafe.
เราจะพบกันที่ร้านกาแฟ

I work at the hospital.
ฉันทำงานที่โรงพยาบาล

She is waiting at the bus stop.
เธอกำลังรอรถเมล์ที่ป้าย

The party is at Owen’s house.
งานเลี้ยงจัดที่บ้านของโอเว่น

He will arrive at 6 pm.
เขาจะมาถึงเวลา 6 โมงเย็น

แชร์เลย