การใช้ in on at กับ วัน เดือน ปี เวลา (Preposition of Time)

Home » การใช้ in on at กับ วัน เดือน ปี เวลา (Preposition of Time)

การใช้ in, on, at กับ วัน เวลา

การใช้ in, on, at ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยระบุช่วงเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ดังนั้นการใช้คำเหล่านี้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร

การใช้ In

ใช้ “in” เมื่อต้องการพูดถึงวันที่หรือเวลาในเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นทั้งในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต โดยเฉพาะเวลาที่มีการอ้างอิงถึงฤดูกาลหรือเดือน

ตัวอย่างเช่น

I was born in 1996.
ฉันเกิดในปี ค.ศ. 1996

We’ll be going to the beach in the summer.
เราจะไปชายหาดในช่วงฤดูร้อน

She always listens to music in the evening.
เธอฟังเพลงเสมอในช่วงเย็น

การใช้ On

ใช้ “on” เมื่อต้องการกำหนดวันที่เฉพาะในเหตุการณ์ใดๆ โดยไม่ได้ระบุช่วงเวลาหรือเดือน

ตัวอย่างเช่น

My birthday is on March 17th.
วันเกิดของฉันเป็นวันที่ 17 มีนาคม

We’re having a party on Friday.
เราจะจัดปาร์ตี้ในวันศุกร์

The store is closed on Sundays.
ร้านค้าปิดทุกวันอาทิตย์

การใช้ At

ใช้ “at” เมื่อต้องการกำหนดเวลาในเหตุการณ์ใดๆ โดยเฉพาะเวลาที่มีการอ้างอิงถึงชั่วโมงหรือนาทีโดยเฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างเช่น

We’re meeting at 2:00 pm.
เราจะพบกันเวลาบ่ายสองโมง

I usually have lunch at noon.
ฉันมักจะกินอาหารกลางวันตอนเที่ยง

They arrived at the party at 9:00 pm.
พวกเขามาถึงงานเลี้ยงตอนสามทุ่ม

แชร์เลย