สรุป Since และ for ต่างกันอย่างไร มีแบบฝึกหัดการใช้ พร้อมเฉลย

Home » สรุป Since และ for ต่างกันอย่างไร มีแบบฝึกหัดการใช้ พร้อมเฉลย

การใช้ Since และ For ภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ since และ for เป็นคำบุพบท (prepositions) ที่ใช้สำหรับบ่งบอกเวลาในประโยค โดยมีลักษณะการใช้แตกต่างกันดังนี้

การใช้ since

since ใช้เมื่อต้องการบอกว่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อไร หรือบอกเวลาที่เริ่มเป็นจุดเริ่มต้น ส่วนมากใช้กับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต หรือเหตุการณ์ที่เริ่มขึ้นเร็วกว่าเหตุการณ์อื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างเช่น

I have been studying English since I was a child.
ฉันเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ฉันยังเด็ก

Tonamorn has been playing basketball since he was in high school.
ต้นอมรเริ่มเล่นบาสเก็ตบอลตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่มัธยม

การใช้ for

for ใช้เมื่อต้องการบอกระยะเวลาที่กิจกรรมหรือเหตุการณ์เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น

I have been living in this house for ten years.
ฉันอาศัยอยู่ในบ้านนี้มาเป็นเวลาสิบปีแล้ว

She has been working at the company for three months.
หล่อนทำงานที่บริษัทนี้มาเป็นเวลาสามเดือนแล้ว

แบบฝึกหัดการใช้ since และ for พร้อมเฉลย

1. I have been studying English __________ five years.

2. He has been working at the hospital __________ three months.

3. They have been married __________ 10 years.

4. She has been practicing yoga __________ 2010.

5. We have been waiting for the bus __________ 20 minutes.

6. He has been playing basketball __________ he was a child.

7. She has been living in New York __________ she was born.

8. They have been in a relationship __________ 2 years.

9. He has been learning guitar __________ a year.

10. I have been living in this city __________ I was a child.

11. She has been studying at the university __________ 2018.

12. They have been running the company __________ 5 years.

13. He has been writing a novel __________ he was a teenager.

14. She has been working as a teacher __________ 2008.

15. They have been friends __________ childhood.

16. He has been studying Spanish __________ 6 months.

17. I have been waiting for you __________ an hour.

18. She has been dancing ballet __________ she was 5 years old.

19. They have been playing in the band __________ high school.

20. He has been traveling around the world __________ 2015.

เฉลยแบบฝึกหัดการใช้ since และ for พร้อมคำอธิบาย

1. for – เพื่อบอกว่าเป็นระยะเวลา 5 ปี
2. for – เพื่อบอกว่าเป็นระยะเวลา 3 เดือน
3. for – เพื่อบอกว่าเป็นระยะเวลา 10 ปี
4. since – เพื่อบอกว่าตั้งแต่ปี 2010
5. for – เพื่อบอกว่าเป็นระยะเวลา 20 นาที
6. since – เพื่อบอกว่าตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก
7. since – เพื่อบอกว่าตั้งแต่เกิด
8. for – เพื่อบอกว่าเป็นระยะเวลา 2 ปี
9. for – เพื่อบอกว่าเป็นระยะเวลา 1 ปี
10. since – เพื่อบอกว่าตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก
11. since – เพื่อบอกว่าตั้งแต่ปี 2018
12. for – เพื่อบอกว่าเป็นระยะเวลา 5 ปี
13. since – เพื่อบอกว่าตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่น
14. since – เพื่อบอกว่าตั้งแต่ปี 2008
15. since – เพื่อบอกว่าตั้งแต่เด็ก
16. for – เพื่อบอกว่าเป็นระยะเวลา 6 เดือน
17. for – เพื่อบอกว่าเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง
18. since – เพื่อบอกว่าตั้งแต่ 5 ขวบ
19. since – เพื่อบอกว่าตั้งแต่มัธยม
20. since – เพื่อบอกว่าตั้งแต่ปี 2015

แชร์เลย